Prepacol - voorbereiding voor het onderzoek van de dikke darmprepacol

Indicaties:
Vóór elk radiologisch en endoscopisch onderzoek wordt Prepacol gebruikt om het colon te ledigen en schoon te maken.

zie ook radiografie van het colon - dikke darm

Samenstelling:

Dosering en wijze van gebruik:
De dag vóór het onderzoek dient de patiënt zich tot een restarme voeding te beperken en veel te drinken.
Omstreeks 18u30 of een half uur vóór het avondmaal dient de gehele dosis orale laxatieve oplossing in een half glas water te worden genomen. Onmiddellijk daarna dient een groot glas koolzuurvrij water te worden gedronken.
Voor het slapengaan: 4 tabletten bisacodyl met een groot glas koolzuurvrij water innemen (de tabletten niet kauwen).
De dag van het onderzoek: dieet, overvloedig koolzuurvrij water drinken. Als het onderzoek in de namiddag plaatsheeft, mogen als ontbijt 2 beschuiten, 1 stuk harde kaas zoals gruyère en overvloedig koolzuurvrij water worden genomen.

Contra-indicaties:
Patiënten die vatbaar zijn voor intestinale occlusie, darmperforatie of ileus, acute ontsteking van het colon, acute ontsteking van het abdomen of met symptomen zoals krampen, kolieken, nausea, braken of andere symptomen van appendicitis evenals in geval van abdominale pijnen van onbekende etiologie.
Het gebruik van Prepacol is eveneens tegenaangewezen in geval van congestieve hartdecompensatie en nierinsufficiëntie gezien het gevaar voor natriumretentie. Bij patiënten met nierinsufficiëntie kunnen hyperfosfatemie en hypocalciëmie optreden.
Prepacol niet gebruiken bij patiënten met gevorderde dehydratatie.
Prepacol mag niet toegediend worden aan kinderen jonger dan 4 jaar.
Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van de specialiteit.

Bijzondere voorzorgen:
De tabletten moeten zonder breken of kauwen worden ingeslikt om maagirritatie te vermijden.
Niet toedienen binnen het uur na het innemen van een antacidum of van melk (cfr. rubriek “Interacties”).
Bij plotselinge pijn of acute diarree moet de dosering volgens aanwijzingen van de arts aangepast worden.
Het geneesmiddel beter niet gebruiken bij een hemorroïdale aanval, aarskloof en bloederige proctocolitis (chronische darmziekte met bloedingen).
Rekening houdend met de gevoeligheid van bepaalde jonge kinderen voor dehydratatie, is dit product voorbehouden voor volwassenen. Het natrium in het orale laxativum (144 mEq. natrium) kan gedeeltelijk geresorbeerd worden.
Voorzichtigheid is derhalve geboden bij het voorschrijven van Prepacol aan personen die een natriumarm dieet moeten volgen.

Zwangerschap en lactatie:
Zwangerschap.
Hoewel in dierenstudies werd aangetoond dat bisacodyl geen teratogene effecten heeft, zijn onvoldoende gegevens over de schadeloosheid voor de menselijke foetus beschikbaar. Om die reden dient toediening tijdens het eerste trimester van de zwangerschap te worden vermeden.
Lactatie.
De lactatie is geen contra-indicatie voor het gebruik van Prepacol.

Ongewenste effecten:
Kolieken, gevoel van opgezetheid en nausea werden gemeld maar zijn weinig frequent. Braken is zeer zeldzaam.
Uitzonderlijk werden allergische reacties waargenomen (netelroos, gezichtsoedeem, angio-oedeem, anafylactoïde reacties, shock).

Overdosering:
Symptomen.
Gezien de afleveringsvorm van Prepacol (een verpakking bevat een voldoende hoeveelheid voor een röntgenologisch onderzoek) is het gevaar voor overdosering vrijwel onbestaand.
De symptomen van overdosering bestaan uit kolieken, abdominale pijnen met mogelijke tekenen van dehydratatie en hypokaliëmie, vooral in geval van ongewilde inname door jonge kinderen.
Behandeling.
Maagspoeling. De behandeling is symptomatisch. De patiënt hydrateren, de serumspiegels van kalium en het waterevenwicht volgen, vooral bij kinderen.

Interacties:
De tabletten mogen niet binnen het uur na het innemen van antacida of melk worden genomen aangezien hierdoor de zuurresistente omhulling wordt opgelost. Hierdoor komt bisacodyl in de maag vrij waardoor onaangename krampen kunnen ontstaan.

( HOME Dienst Medische Beeldvorming AZ Alma , Belgie)